Reguleringsbestemmelser for Svartebukt veg og havn

§13

a) Bestemmelsene om driftstid gjøres for hele planområdet.

b) I perioden 15.05. til 15.09. tillates ikke drift til følgende tider:

  • Mandag til torsdag i tidsrommet kl 22.00 til kl 06.00
  • Fredag kl 18.00 til lørdag kl 06.00
  • Lørdag kl 14.00 til mandag kl 06.00
  • I fellesferien (3 uker) eller på helligdager

c) I perioden 15.05. til 15.09., med unntak av fellesferien og helligdager, kan det av hensyn til kontinuitet i driften tillates utskipning innenfor følgende tider (maks. 5 helger):

  • Fredag i tidsrommet kl 18.00 – kl 22.00 i inntil 5 dager
  • Lørdag i tidsrommet kl 14.00 – kl 22.00 i inntil 5 dager
  • Mandag til lørdag etter kl 22.00 i inntil 5 dager
  • Søndager (etter kl 18.00) i inntil 3 dager

Driver er ansvarlig for å etablere et nettbasert varslingssystem som gjør det mulig for alle berørte parter på en enkel måte på forhånd å kunne innhente informasjon om de planlagte driftstidene i Svartebukt. Drift utover normal drift i helger skal varsles senest torsdag i samme uke klokka 16.00.

d) I perioden 15.09. – 15.05. kan kommunen fastsette driftstider.

e) Det stilles følgende krav til støytiltak:

  • Det må benyttes støysvake maskiner
  • Det forutsettes at bedriften iverksetter nødvendige tiltak for å begrense støyen mest mulig i forbindelse med transport, mellomlagring og lasting og lossing.

f) Innen et år etter havneanlegget er kommet i normal drift skal det foretas støymålinger av et kompetent firma og i samråd med kommunen og hytteeierne. Etter at støymålingene er utført og de reelle støyproblemer er brakt på det rene, skal spørsmålet om konsesjonsbehandling etter forurensningsloven vurderes på nytt.

g) Dersom støytiltakene nevnt under pkt. e ikke anses tilstrekkelig kan bygningsmyndighetene kreve ytterligere tiltak.

Larvik kommune